Verschillen tussen de Bijbel en de Koran: een verhelderende analyse

In dit artikel zullen we een aantal belangrijke verschillen tussen de Bijbel en de Koran onderzoeken. We willen geen definitieve conclusies trekken, maar eerder inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee heilige boeken van het christendom en de islam.

Oorsprong en openbaring

Zowel de Bijbel als de Koran zijn religieuze teksten die als heilig worden beschouwd door hun respectievelijke gelovigen. De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, Grieks en Aramees en bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament bevat de joodse Geschriften, terwijl het Nieuwe Testament voornamelijk gericht is op het leven en de leer van Heer Jezus.

De Koran daarentegen is geschreven in het Arabisch en is de openbaring van Allah aan de profeet Mohammed. Moslims geloven dat de Koran het letterlijke woord van God is zoals het is geopenbaard aan Mohammed via de aartsengel Gabriël.

Geloofsbeginselen

Hoewel beide religies monotheïstisch zijn, hebben ze enkele verschillen in hun kernprincipes:

 • Drie-eenheid: Christenen geloven in de Drie-eenheid, wat inhoudt dat God bestaat uit drie verschillende personen: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. In de islam wordt dit concept verworpen en wordt Allah gezien als één ondeelbare entiteit.
 • Jezus: Jezus speelt een andere rol in beide religies. Voor christenen is Jezus niet alleen een profeet, maar ook de Zoon van God en de Messias die voor de zonden van de mensheid aan het kruis is gestorven. Daarentegen wordt Jezus binnen de islam gezien als een belangrijke profeet en dienaar van Allah, maar niet als God of de Zoon van God.
 • Zondeval: Het idee van erfzonde, waarbij alle mensen geboren zijn met de zondige aard van Adam, is een belangrijk concept in het christendom. Dit principe wordt echter niet erkend in de islam, waar men gelooft dat elke individuele persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.
 • Verlossing: In het christendom is verlossing door genade door middel van het geloof in Jezus Christus een centraal principie. Voor moslims is verlossing afhankelijk van het naleven van de vijf pijlers van de islam, alsook oprechte boetedoening en vergeving van Allah.

Heilige plaatsen

De heilige plaatsen in de Bijbel en Koran zijn ook verschillend:

 • Jeruzalem: Jeruzalem is een heilige stad voor zowel christenen als moslims, maar om verschillende redenen. Voor christenen is Jeruzalem belangrijk omdat Jezus er gekruisigd en begraven werd, en vanuit hier ten hemel opgestegen is. Voor moslims is Jeruzalem de plaats waar Mohammed zijn ‘Isra en Mi’raj’ ging doorsturen; de nachtelijke reis en hemelvaart naar de aanwezigheid van Allah.
 • Mekka: Mekka is een verder erg belangrijke stad in de islam, aangezien het de geboorteplaats is van Mohammed en hij er zijn eerste openbaringen ontving. De Kaaba in Mekka wordt als het meest heilige centrum binnen de islam beschouwd en alle moslims bidden in de richting van dit monument, ongeacht hun locatie. Christenen hebben geen gelijkaardige heilige stad die vergelijkbaar is met Mekka.

Schriftelijke tradities

Ook de schriftelijke tradities van beide religies vertonen verschillen:

 • Bijbelse canon: De Bijbel bestaat uit verschillende boeken die zijn geschreven door verschillende auteurs, en het Oude Testament bevat veel meer boeken dan het Nieuwe Testament. Er bestaan verschillende bijbelse canons afhankelijk van de christelijke denominatie (zoals de katholieke, protestantse en orthodoxe).
 • Koranische canon: De Koran is geordend in 114 hoofdstukken, genaamd soera’s, en de verzen worden verdeeld in aya’s. Er is slechts één koranische canon die algemeen aanvaard wordt door alle moslims.

Verschillende vertalingen en interpretaties

Zowel de Bijbel als de Koran zijn in vele talen vertaald om gelovigen wereldwijd te bereiken. Het is echter belangrijk op te merken dat christenen over het algemeen openstaan voor meerdere vertalingen van de Bijbel, terwijl veel moslims van mening zijn dat de Koran alleen begrepen kan worden in zijn oorspronkelijke Arabisch, omdat de nuances van de taal en het poëtische karakter behouden moeten blijven.

Regels, wetten en ethiek

Hoewel zowel de Bijbel als de Koran richtlijnen bieden voor het dagelijkse leven, verschillen de benaderingen en voorschriften tussen beide religies:

 • De Tien Geboden versus de sharia: In het christendom vormen de Tien Geboden de basis voor ethisch en moreel gedrag. In de islam schetst de Sharia, een reeks islamitische wetten, regels voor persoonlijk en maatschappelijk gedrag, straffen en familierecht.
 • Plaatsvervangend offer: Een ander opvallend verschil in opvattingen over ethiek en verzoening is het concept van het plaatsvervangend offer. Christenen geloven dat Jezus aan het kruis stierf als een plaatsvervangend offer voor de zonden van de mensheid, terwijl moslims niet in zo’n offer geloven.
 • Echtscheiding: In het christelijk geloof wordt echtscheiding over het algemeen ontmoedigd of beperkt tot bepaalde omstandigheden. Binnen de islamitische wetgeving daarentegen zijn er duidelijke regels opgesteld met betrekking tot echtscheiding en hertrouwen, waarbij mannen meer vrijheid hebben om te scheiden dan vrouwen.

In dit artikel zijn we ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen de Bijbel en de Koran met betrekking tot oorsprong, kernbeginselen, heilige plaatsen, schriftelijke tradities, regels, wetten en ethiek. Het is duidelijk dat beide religies fundamentele verschillen vertonen, maar ze delen ook gemeenschappelijke waarden zoals liefde, barmhartigheid en vergeving. Om deze reden kunnen inzichten uit beide teksten leiden tot een vruchtbare dialoog tussen gelovigen van beide tradities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *